Regels ZTC4YOU

Welkom bij ZTC 4 You,

Sinds 21 maart 2012 bestaat ZTC 4 You. De businessclub draagt de Zuilense tennisclub ( ZTC ) een warm hart toe en tracht door haar activiteiten ondermeer ZTC financieel te ondersteunen. Dat is 1 van haar doelstellingen, maar de businessclub wil meer.

De doelstellingen van ZTC 4 You laten zich het best als volg omschrijven:

 • Het organiseren van bijeenkomsten. Deze kunnen inhoudelijk en ook van ontspannende aard zijn, maar hebben altijd ten doel dat leden van de businessclub elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen uitwisselen, plezier kunnen maken en zakelijke afspraken kunnen maken.
 • Het financieel ondersteunen van ZTC, waarbij de besteding van de gelden mede door de businessclub worden bepaald.

Het lidmaatschap staat open voor een ieder die bovenstaande doelstellingen ondersteunt. Een lidmaatschap per persoon bedraagt per jaar 200 euro. Hiervan komt 70% ten goede aan ZTC en de overige 30% worden gebruikt voor activiteiten voor de leden van de businessclub.

Op deze website vindt u informatie over ( de activiteiten van ) de businessclub, de regels en andere wetenswaardigheden.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Henk van Plateringen          06-37329952
Ger van Uden                      06-51554414


 

Business Club ZTC 4 You

Algemeen:

 1. ZTC 4 You is een zelfstandig opererende club en heeft een eigen voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de leden gekozen, vooralsnog voor de duur van 2 jaar. Na 2 jaar is er een schema van aan en aftreden opgesteld en vinden herverkiezingen plaats.
 3. ZTC 4 You onderneemt geen activiteiten die de naam ZTC in diskrediet kunnen brengen.

Lidmaatschap:

 1. Het lidmaatschap staat open voor een ieder die de doelstellingen onderstreept.
 2. De kosten van het lidmaatschap bedragen 200 euro per persoon per jaar. Een lidmaatschap staat op naam van 1 persoon.
 3. Elk lid ontvangt namens de penningmeester van ZTC een factuur op naam (van het bedrijf ) voor de eigen boekhouding’
 4. Het lidmaatschap is in principe voor onbepaalde tijd. Opzeggingen dienen plaats te vinden uiterlijk 1 december van het lopende jaar bij de secretaris van de BC. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaatst.
 5. 70% van de gelden komt ten goede aan ZTC. 30% komt ten goede aan activiteiten van de businessclub.
 6. Het beheer van de 70% valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van ZTC. Over de bestemming van deze gelden worden afspraken gemaakt tussen ZTC en de BC.
 7. Het beheer van de 30% valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van ZTC 4 YOU.

Relatie met ZTC:

 1. ZTC 4 YOU informeert het bestuur van ZTC over haar activiteiten.
 2. ZTC stelt faciliteiten ( clubhuis ) gratis ter beschikking voor activiteiten van de businessclub.
 3. Leden van ZTC kunnen uitgenodigd worden voor bijeenkomsten van de businessclub. Hiervoor kan een bijdrage gevraagd worden.
 4. Het bestuur van ZTC en het bestuur van ZTC 4 You hebben overleg over de besteding van 70% van de gelden van de businessclub en informeren ieder afzonderlijk hun eigen leden hierover.
 5. Het bestuur van ZTC aanvaardt geen aansprakelijkheid van of voor de door de businessclub gemaakte ( financiële ) afspraken, behoudens de toewijzing van de 70% van het lidmaatschapsgeld.
 6. Leden van ZTC 4 You kunnen gratis gebruik maken voor naamsvermelding op de site en in ( elektronische ) nieuwsbrieven van ZTC.
 7. Het bestuur van ZTC stelt leden van ZTC 4 YOU in de gelegenheid om marktconforme offertes aan te bieden aan ZTC in geval van onderhoud en/of reparatie

Activiteiten:

 1. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten.
 2. Partnerbijeenkomsten voor de leden.
 3. Een kijkje achter de schermen van een van de bedrijven.
 4. ( betaalde ) Clinics voor personeelsleden van bedrijven
 5. Workshops en seminars met een zakelijk of educatief karakter,
 6. Ontspanningsbijeenkomsten zoals: Pokeravond, golf clinic, tennis clinic uitstapjes, etentjes e.d.
 7. Overige activiteiten.

 Slot:

 1. In alle gevallen waarin deze beknopte regels niet voorzien in een passende oplossing beslist het bestuur van ZTC 4 You, nadat eerst de leden geraadpleegd zijn.
 2. De meerderheid van de leden van ZTC 4 YOU bepaalt in dergelijke gevallen dan het besluit met meerderheid van stemmen
 3. Het bestuur van ZTC 4 You aanvaardt geen aansprakelijkheid van of namens activiteiten van de businessclub.